MISSIE EN KWALITEIT

Missie van de school

De AquaMarijn is een christelijke basisschool waar, in een sfeer van vertrouwen en met respect voor elkaar, het kind wordt uitgedaagd en ondersteund om zichzelf te ontplooien. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking zijn daarbij belangrijke kernwaarden. Goed geschoolde en kundige leerkrachten zetten zich vanuit een grote mate van betrokkenheid en vol enthousiasme in voor een optimale begeleiding van onze leerlingen. Ontwikkeling is voor ons geen eenmalige gebeurtenis maar een continue proces.
Bovenstaande aspecten/kernwaarden (ondersteuning, uitdaging, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking en persoonlijke ontplooiing) vormen in alle te zetten stappen het vertrekpunt. Onze leerlingen kenmerken we als uniek, waardevol, talentvol en kansrijk. Onze inzet en begeleiding is erop gericht dat we hoge doelen stellen en willen bereiken.
 

Kiezen voor kwaliteit

Elk kind is bij ons uniek en we vertalen dit uitgangspunt in een gedifferentieerd en breed leerstof- en begeleidingsaanbod. We dagen de leerlingen uit om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit alles binnen duidelijke afspraken, een gestructureerde en rustige leeromgeving en het besef dat succeservaringen essentieel zijn om de volgende stap vol vertrouwen te kunnen zetten. We stellen onszelf hoge doelen en beschouwen dit als een voorwaarde om de hoge kwaliteit van ons basisonderwijs te kunnen garanderen.

Kiezen voor cbs AquaMarijn is kiezen voor kwaliteit!
We hebben ons daarom zelf een zevental kwaliteitseisen gesteld:

1. Professioneel en gekwalificeerd personeel
We zijn ons er terdege van bewust dat de maatschappij verandert en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen vragen voortdurend om adequate antwoorden. Ieder jaar nemen leerkrachten daarom deel aan scholings- en studiebijeenkomsten.

2. Moderne methoden en didactiek
We stellen hoge eisen aan ons basisonderwijs. We werken daarom alleen met moderne en actuele lesmethoden waarmee we minimaal aan deze eisen kunnen voldoen. We geven les vanuit de didactische aanpakken die zich hebben bewezen. 

3. Nieuwe media
De informatie- en communicatietechnologie wordt meer en meer belangrijk. De inzet van computers is daarom volledig geïntegreerd binnen ons onderwijs: als informatiebron, opslagmedium, verwerkingsvorm, presentatiemogelijkheid, oefening van lesstof etc.
In alle groepen worden digitale schoolborden of touchscreenschermen ingezet.

4. Pedagogisch klimaat
We profileren ons als een leefgemeenschap. We zijn er voor elkaar. Een veilige en vertrouwde omgeving vinden we een voorwaarde voor goed basisonderwijs. Een kind dat zich veilig voelt, ontwikkelt zelfvertrouwen en een sterk gevoel van eigenwaarde. We willen dat leerlingen elke dag met plezier naar school gaan en zich daar zeer welkom voelen. Elke leerling mag zijn of haar unieke plaats innemen. het is niet voor niets dat we ons een Kanjerschool mogen noemen.

5. Intensieve en gekwalificeerde leerlingenzorg
Direct vanaf groep 1 volgen we onze leerlingen in hun ontwikkeling. Naast observaties en methodegebonden toetsen gebruiken we daarvoor de landelijk genormeerde toetsen van het Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS). Zo houden we als school voortdurend de vinger aan de pols en kunnen we snel handelen wanneer het ontwikkelingsproces dreigt te stagneren. We werken opbrengstgericht en stellen onszelf daarbij hoge doelen. Niet de eenvoudigste weg maar wel de belangrijkste.

6. Externe ondersteuning
We beseffen ons terdege dat we niet alle kennis zelf in huis hebben. We werken daarom, waar nodig, samen met onderwijsspecialisten op diverse terreinen. Ook hebben we contracten afgesloten met diverse hulpverlenende onderwijsinstanties op het gebied van de leerlingenzorg. Specifiek en specialistisch onderzoek vraagt om kundigheid en daarom besteden we deze voornamelijk uit. Ook voor de onderwijskundige ontwikkeling en ondersteuning wordt regelmatig kennis en begeleiding ingekocht.

7. Onderwijs maken we samen
De betrokkenheid van ouders/verzorgers op het leren van hun kind(eren) is erg belangrijk in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. We willen samen met hen optrekken in de opvoeding en het ontwikkelingsproces van hun kind(eren). We steken daarom in op laagdrempeligheid en een transparante opstelling. Een regelmatige en open communicatie beschouwen we als essentieel. Dit betreft ook de schoolontwikkeling.
Iedereen ontvangt jaarlijks een schoolgids en informatiegids en maandelijks ontvangen ouders/verzorgers onze digitale nieuwbrief. Als ouders/verzorgers wordt u uitgenodigd voor informatieavonden, rapportavonden, ouderavonden en inloopmiddagen.
We hebben een goed georganiseerde ouderraad die altijd weer net dat beetje extra toevoegt. Onze Medezeggenschapsraad oefent een directe invloed uit op het beleid van de school. Juist onze actieve en betrokken ouders maken cbs AquaMarijn tot de bijzondere school die ze is en wil blijven!

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.