Het model Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie

Wereldwijd onderzoek wijst uit dat in het onderwijs met name de leerkracht het verschil kan maken.

"Ook al werken we met het beste schoolsysteem. het beste curriculum, de beste infrastructuur en de beste methoden ..., het gaat niet lukken als we geen excellente leerkrachten hebben. Het zijn juist de leerkrachten die het echte verschil maken. Zij zijn de sleutel tot onderwijsverbetering en betere resultaten"
(John Hattie)

We sluiten ons op cbs AquaMarijn aan bij de resultaten van vermeld onderzoek en zetten daarom stevig in op:

- het hebben en uitspreken van hoge verwachtingen
- het opdoen van veel en regelmatige succeservaringen
- een uitdagende en stimulerende lees- en leeromgeving
- een veilig, gestructureerd en stimulerend groeps- en schoolklimaat
- het voordurend stellen van streefdoelen
- een specifieke gerichtheid op de kwaliteit van een effectieve (directe) instructie
- een volledige en effectieve inzet van de lestijd 

Op basis van het bovenstaande willen we ons als basisschool onderscheiden. Omdat de kwaliteit van de instructie bepalend is voor de leerprestaties van kinderen hebben we daarvoor schoolbrede afspraken gemaakt. We bewaken deze belangrijke afspraken door jaarlijks, met inzet van een gerichte kijkwijzer, groepsbezoeken te plannen.
We werken op cbs AquaMarijn met het IGDI-instructiemodel (Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie). IGDI kenmerkt zich door een dagelijks terugkerende aanpak (structuur) bij het aanbieden van nieuwe leerstof.

Belangrijke IGDI-pijlers:
- samenvatten van voorgaande lesstof
- vooraf aangeven wat het doel van de nieuwe les is
- nieuw aan te bieden lesstof in een betekenisvolle context plaatsen
  (zorgdragen voor herkenbaarheid)
- de instructie wordt interactief met de leerlingen in korte stappen doorlopen
- voortdurende feedback op de gemaakte stappen
- waar leerlingen weinig, minder of geen instructie nodig hebben kunnen deze
  zelfstandig al aan de slag met de verwerkingsopdrachten
- de instructie wordt voor de andere leerlingen verlengd
- een sterke gerichtheid op een actieve deelname tijdens de instructie
- het veelvuldig inzetten van handelingswijzers (hoe pak ik het aan)
- een eerste start door het samen en begeleid oefenen van opdrachten
- voortdurende gerichtheid op wat al goed gaat en dit uitspreken (succeservaringen)
- leerlingen (coöperatief) laten samenwerken aan opdrachten
- hulpmomenten waar nodig voor (kleine groep) leerlingen aan instructietafel
- terugblik op de les en deze met de leerlingen evalueren
  (wat ging al goed en welk(e) aandachtspunt(en) nemen we mee naar de volgende les)


Differentiatie
Niet voor alle leerlingen is het aanbieden van de volledige instructie nodig. Net zo goed zijn er leerlingen die juist een extra verlengde instructie nodig hebben. Binnen het IGDI-instructiemodel start de leerling met het verwerken van de opdrachten wanneer hem/haar voldoende de kern van instructie is aangeboden. De leerkracht bewaakt dit proces nauwkeurig. Voor de meerbegaafde leerlingen ontstaat op deze natuurlijke wijze meer tijd om te kunnen werken met verdiepende of verrijkende leerstof en de leerkracht kan meer tijd inzetten om waar nodig extra instructie aan te bieden. 

Vast dagritme
Het IGDI-instructiemodel stelt hoge eisen aan een goede en efficiënte groepsorganisatie. De schooldagen zijn daarom ingericht rond een vast dagritme waarmee we kunnen inspelen op de verschillende behoeftes van onze leerlingen.
- Om 8.30 uur starten we in de groep met een moment van ontmoeting en viering.
- Tot de ochtendpauze zijn er instructiemomenten voor meerdere vakgebieden
- Na de ochtendpauze is er tijd voor het verwerken van de opdrachten, voor extra instructiemomenten en voor
  verdieping/verrijking.
- De middag wordt altijd gestart met leesonderwijs (met ook hier weer extra instructiemomenten waar nodig)
Natuurlijk zijn er altijd dagen waarop een flexibele inzet van de lestijd nodig is door bijzondere lesroosterzaken (gymlessen, schoolzwemmen, een excursie etc.).   

          
Copyright 2015 CBS Aquamarijn     |    disclaimer