Levensbeschouwelijke identiteit

De Aquamarijn is een christelijke basisschool en profileert zich als een open leef- en leergemeenschap waar kinderen elkaar ontmoeten in een veilige en geborgen omgeving en waar we leren dat we daar samen verantwoordelijk voor zijn. We leven en werken vanuit ons geloof in God en de bijbel. Uitgangspunt is daarbij het opgetekende Manifest Christelijk Basisonderwijs Groningen. Samen met  onze leerlingen willen we praktisch inhoud geven aan kernwoorden als gerechtigheid, vrede en liefde voor de ons omringende natuur. In alle groepen vertellen we daarom bijbelverhalen en zingen daarover. Deze momenten van ontmoeting beleven we in de school als een viering waarin we ook elkaars lief en leed willen delen. We besteden veel aandacht aan een respectvolle houding waardoor een gelijkwaardige ontmoeting mogelijk wordt binnen een diversiteit aan verschillen.

                         
Trefwoord
Voor de lessen godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming gebruiken we de methode
Trefwoord. Deze methode doet een poging om de belevingswereld van kinderen, opgroeiend in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving, en de wereld van de bijbel dichter bij elkaar te brengen. Het is een ontmoeting waaraan kinderen een geheel eigen en open kijk op het leven kunnen ontlenen. De thema´s van Trefwoord staan hiernaast vermeld >>

Trefwoord werkt op basis van een kalender, die in alle groepen een vast plekje heeft.
De methode geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of bijbelgedeelte als dagopening. Gedurende enkele weken vormen al die onderwerpen samen één thema, dat uitgebeeld is op de kleurenposters bij de kalender.

Onderwijskundige identiteit

Elk kind is bij ons uniek en we vertalen dit uitgangspunt in een gedifferentieerd en breed leerstof- en begeleidingsaanbod. We dagen de leerlingen uit om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit alles binnen duidelijke afspraken, een gestructureerde en rustige leeromgeving en het besef dat succeservaringen essentieel zijn om de volgende stap vol vertrouwen te kunnen zetten. 
Grote waarde hechten we aan het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van de leerlingen. Zorg op maat is daarom vanzelfsprekend. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking zijn binnen de Aquamarijn sleutelwoorden. We leren onze kinderen zich weerbaar op te stellen en hanteren daarvoor schoolbrede afspraken en aanpakken.
We hechten grote waarde aan het belang van een gezonde leefstijl (voeding en beweging). We vinden het  belangrijk een breed en expressief leerstofaanbod aan te bieden op het gebied van Culturele en Kunstzinnige Vorming. We benadrukken het belang van het samen optrekken met ouders/verzorgers in de opvoeding en ontwikkeling van hun kind(eren) en vinden daarbij laagdrempeligheid, een transparante opstelling en een regelmatige en open communicatie essentieel. 

Thema´s Trefwoord 2016-2017

Startweek
Samen een goede start maken in het nieuwe schooljaar.

In de war
Over eenduidigheid en veelheid.

In beweging
Over in beweging zijn, openstaan voor veranderingen, wat mensen motiveert.

Stoelendans
Over een plek innemen, je plek verliezen. Over concurrentie, competitie en jaloezie. Over je plek afstaan en elkaar de ruimte gunnen.

Doorbijten
Over ergens voor gaan, je doel nastreven en volhouden. Over wat je ertoe brengt om tegenstand te overwinnen.

Verbinden
Over wat mensen bindt en de kracht van een samenleving. Over verdeeldheid en over broederschap, over tegenpolen en bruggenbouwers.

Kinderen van goede wil (Kerstthema)
Over een dorp waar de goede wil om samen te werken en samen te vieren verdwenen is. Over hoe die goede wil opnieuw aangewakkerd kan worden in het leven van mensen.

Een goed begin…
Over de waarde van een goed begin en wat het betekent voor mensen om ergens opnieuw aan te beginnen.

Waar ben je mee bezig?
Over bezigheden die vragen oproepen en verbazing. Over de zin en onzin van wat mensen doen.

Zoeken en vinden
Over verliezen en zoeken, over weglopen en terugkeren, over blij zijn als alles weer compleet is.

Beperkt
Over leven met beperkingen, over werken aan zelfstandigheid en vrijheid.

Opstaan tegen onrecht (Paasthema)
Over verzet tegen onrecht en je niet klein laten krijgen; over opstaan en opkomen voor wat van waarde is.

Tien Woorden in tien dagen
Over de waarden achter de Tien Geboden: vrijheid, respect, trouw, leven, eerbied, eerlijkheid, bezit, rust, tevredenheid, liefde.

Vrijheid
Over wat mensen klein houdt en de kracht van het verlangen naar vrijheid.

(On)tevreden
Over tevredenheid en gemopper. Over klagen of keuzes maken.

Treurspel
Over verdriet en vreugde, geluk en ongeluk. Over dat wat je gelukkig kan maken.

Huis
Over het huis als beeld voor het leven. Over bescherming, openheid, privacy en gemeenschap.

Copyright 2015 CBS Aquamarijn     |    disclaimer